Тамақтандыруды ұйымдастыру мәселелері бойынша

2014 жылдан бастап депутаттардың бастамалары мен мектеп директорларының ұсыныстары бойынша тамақтану сапасына әсер ететін, сондай-ақ мектеп директорларының қызметтерді жеткізіп берушілерге тікелей бақылау жүргізу мүмкіндігінің болмауынан орын алған бағалар демпингіне байланысты қызметтерді, тауарларды жеткізіп берушілерді таңдау, мемлекеттік сатып алу жүйесінен алынып тасталды.

Бүгінгі таңда орта білім беру ұйымдарында білім алушылардың тамақтануын ұйымдастыру және мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу тәртібі пысықталған (ҚР БҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы № 598 бұйрық).

Балалардың тамақтану сапасына кепілдік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында қағидаларда білікті қызметкерлер штаты бар (жұмыс тәжірибесі, аспазшылардың біліктілігі, технолог, диетолог, оң сипаттамалардың, азық-түлік өнімдерін өздігінен өндірісінің бар болуы, энергия үнемдеу жабдықтарының бар болуы) аталған қызметті көрсетуге аса дайын жеткізіп берушіні таңдауға мүмкіндік беретін критерийлер қарастырылған.

2018 жылдан бастап азық-түлік өнімдерін сақтау шарттарына, жасалатын тағамдардың қауіпсіздігі мен сапасына әсер ететін мектеп асханаларының материалдық-техникалық базасын жақсарту үшін мемлекеттік-жекешелік әріптестік механизмі енгізілген.

Сондай-ақ, қағидаларға сәйкес конкурстық комиссия құрамына үкіметтік емес ұйым және ата-аналар жұртшылығының, қорғаншылық кеңестердің, сондай-ақ қоғамдық денсаулықты сақтаудың аумақтық орган өкілдері енген.

Жеткізіп берушілер құнарлы және табиғи азық-түлік өнімдерін пайдалануды қамтамасыз ету үшін қағидаларда мектеп тамақтануын ұйымдастыру және отандық өнім берушілердің азық-түлігін сатып алу кезінде қолданылатын азық-түлікті өндіретін жеке өндірісінің бар болуына (шаруа қожалығы және фермерлік шаруашылық, жылы жай және т.б.) жеткізіп берушілердің қосымша балл алу қарастырылған.

 

Тағамдардың, азық-түлік пен тәтті өнімдердің тұтынушылық құрамы, олардың органолептикалық құрамы, жасау технологиясы мен шарттары балаларға арналған азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігіне қатысты Еуразия экономикалық одақтың техникалық регламенттеріне сәйкес келуі тиіс.

 Жеткізіп беруші шарт міндеттерін бұзу немесе тиісті деңгейде орындамаған жағдайда шарт сот тәртібінде бұзылады және аталған жеткізіп беруші жосықсыз деп танылады (ҚР БҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы № 599 бұйрық).

2015 жылдан бастап жекелеген категориядағы білім алушыларды сапалы тамақтанумен қамтамасыз ету мақсатында министрлік Қазақ тамақтану академиясымен бірлесіп, балалардың жас ерекшеліктерін ескеріп алғашқы рет бір реттік мектеп тамақтануының бірыңғай нормаларын әзірледі (ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы № 320 қаулысына толықтырулар енгізілген).

Аталған нормалармен балалар организмі үшін барлық қажетті микронутриенттерін: дәрумендер, минералды заттар мен микроэлементтер  алу қарастырылған.  

2018 жылы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында, сондай-ақ білім беру ұйымдарының білім алушыларын құнарлы (ыстық) тамақтандыруға қызығушылықты арттыру мақсатында ҚР ДМ оқу орындарында рационды тамақтандыру бойынша бірыңғай стандартты әзірледі.

2019 жылы министрлік объектіге бармай-ақ бақылау іс-шараларын жүзеге асырусыз жүргізуге мүмкіндік беретін білім беру органдары мен ұйымдарының мектеп тамақтануын ұйымдастыруға камералық бақылауды енгізді.

Сондай-ақ, министрлік ҚР ҚМ бірлесіп, конкурстық рәсімдерді мемлекеттік сатып алу порталы арқылы электронды форматқа көшіру мәселесін пысықтауда.

 Бүгінгі таңда мектеп қызметкерлері, сондай-ақ ата-аналар жұртшылығының ұсынылған қызметті тұрақты бақылау мүмкіндігі қарастырылған. Әрбір мектепте балаларды тамақтандыруды бақылау жөніндегі комиссия жұмыс істейді. Комиссияны мектеп директоры басқарады, құрамына мектептің медбикесі, педагогтар, ата-аналар комитетінің, қамқоршылық кеңес мүшелері кіреді.

Тамақтануды ұйымдастыру қағидаларына сәйкес қызметті жеткізіп беруші ай сайын орта білім беру ұйымының басшысына сапасы мен қауіпсіздікті куәландыратын құжаттар қосымшаларымен білім алушылар үшін қолданылатын азық-түлік өнімдерінің тізбесі туралы мәлімет ұсынуы тиіс.

Күн сайын медбике немесе жауапты тұлға тағам және тәтті өнімдер сапасын органолептикалық бағалау журналына жазбалар енгізе отырып, дайын тағамдардың сапасына органолептикалық бағалау жүргізеді.

Осылайша, қазіргі таңда балаларды тамақтандыру сапасына әсер ететін, мектеп әкімшілігіне мүмкіндік беретін барлық қажетті тетіктер пысықталған. Бүгінгі таңда білім беру ұйымдары басшылығының (бракеражды комиссия төрағалары) жауапкершілік деңгейіне жататын бірінші жоспары екенін мойындаған жөн.

Осыған байланысты, мектепте тамақтандыру сапасын арттыру бойынша министрлік қызметінің негізгі бағыттары тамақтану сапасын бақылау бойынша бракеражды комиссия қызметінің тәртібін ақпараттық жариялауды кеңінен қамтамасыз ету болып табылады. Сондай-ақ, балаларды тамақтандыруды ұйымдастыру кезінде бұзушылықтар орын алған жағдайда білім алушылар мен олардың ата-аналарын одан кейінгі іс-қимылдар туралы ақпараттандыру.

По вопросам организации питания

 

С 2014 года по инициативе депутатов и предложениям директоров школ выбор поставщика услуг, товаров по организации школьного питания выведен из системы государственных закупок в связи с имевшим место демпингом цен, влияющих на качество питания, а также отсутствием возможности осуществления непосредственного контроля директорами школ за поставщиками услуги.

На сегодняшний день проработан порядок организации питания обучающихся в организациях среднего образования и приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приказ МОН РК от 31.10.2018г. №598).

В целях  гарантирования качества и безопасности питания детей в Правилах предусмотрены критерии, позволяющие выбрать поставщика более подготовленного к оказанию данной услуги с наличием квалифицированного штата работников (опыт работы, квалификация поваров, наличие технологов, диетологов, положительных характеристик, собственного производства продуктов питания, энергосберегающего оборудования).

С 2018 года для улучшения материально-технической базы школьных столовых, влияющих на условия хранения продуктов питания, безопасность и качество приготовляемых блюд введен механизм государственно-частного партнерства.

Также, согласно Правилам в состав конкурсных комиссий включены представители НПО и родительской общественности, попечительских советов, а также территориальных органов охраны общественного здоровья.

Для обеспечения использования поставщиками свежих и натуральных продуктов Правилами предусмотрено получение поставщиками дополнительных баллов за наличие собственного производства продуктов питания, используемых при организации школьного питания (крестьянское или фермерское хозяйство, теплица и другие) и приобретение продуктов питания отечественных производителей.

 Потребительские свойства блюд, пищевых продуктов и кулинарных изделий, их органолептические свойства, технологии и условия изготовления должны соответствовать техническим регламентам Евразийского экономического союза в части безопасности пищевой продукции для детей.

В случае нарушения или ненадлежащего исполнения условий договора поставщиком, договор расторгается в судебном порядке и данный поставщик объявляется недобросовестным (приказ МОН РК №599 от 31 октября 2018 года).

 

В 2015 году в целях обеспечения качественным питанием отдельных категорий обучающихся Министерством совместно с Казахской академией питания впервые разработаны единые нормы одноразового школьного питания (внесены дополнения в ПП РК №320 от 12.03.2012 года) с учетом возрастных особенностей детей.

Данными нормами предусмотрено получение детьми всех необходимых для организма микронутриентов: витаминов, минеральных веществ и микроэлементов.

В 2018 году в рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на  2016 - 2019 годы, а также в целях повышения интереса к здоровому (горячему) питанию обучающихся организаций образования  МЗ РК разработаны единые стандарты по рациону питания в учебных заведениях.

С 2019 года Министерством введен камеральный контроль за организацией школьного питания органами и организациями образования, который позволяет без осуществления выезда на объект провести контрольные мероприятия.

Кроме того, Министерством совместно с МФ РК прорабатывается вопрос перевода конкурсных процедур в электронный формат посредством портала государственных закупок.

Сегодня, законодательно предусмотрена возможность осуществления постоянного контроля за предоставлением услуги, как сотрудниками школ, так и родительской общественностью.  В каждой школе действует комиссия по контролю за питанием детей. Комиссию возглавляет директор школы, в состав входят медицинская сестра школы, педагоги, члены родительского комитета, попечительского совета.

Согласно Правилам организации питания поставщик услуги должен ежемесячно предоставлять руководителю организации среднего образования сведения об используемом перечне продуктов питания для обучающихся с приложением документов, удостоверяющих их качество и безопасность.

Ежедневно медицинским работником или ответственным лицом проводится органолептическая оценка качества готовых блюд с внесением записей в журнал органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий.

Таким образом, в настоящее время, все необходимые рычаги, позволяющие администрациям школ влиять на качество питания детей проработаны. Сегодня, следует признать, на первый план выходит уровень ответственности руководителей организаций образования (председатели бракеражных комиссий).

 В этой связи, основным направлением деятельности Министерства по повышению качества школьного питания является обеспечение широкого информационного освещения порядка деятельности бракеражных комиссий по контролю за качеством питания. А также информирование обучающихся и их родителей о дальнейших действиях при обнаружении нарушений при организации питания детей.

 

Қауіпқа Назар аударыныз!!!

 

Біраз мерзімнен соң мектепте демалыс басталады. Балаларда бос уақыт пайда боладыі. Электр  құралдарын пайдалану кезінде Қауіпсіздік техникасын сақтау ережелерін және  басқа да САҚТАЛУҒА тиісті қарапайым мәселелерді  білу балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және жарақаттар мен жазайым оқиғалардын алдын алады.

Қауіпсіздік ережелерін  сақтамау салдарынан ауыр зардаптарға – балалардың қаза болуына және зардап шегуіне  әкеліп соққан бірнеше қайғылы оқиғаларды мысалға келтірейік:  

- 2001-2002 жылдары  Павлодар облысында электр тогы соғу салдарынан бес бала қайтыс болды. Барлық жағдайлар балалар трансформатор подстанцияларының бөлмесіне кірген немесе электр тасымалдағыштар желісінің тіреуіне шыққан кезде болған; 

- 2014 жыл Баянауыл ауылы. 7 жастағы ұл бала достарымен тығылмақ ойнап жүріп, трансформатор дүңгіршегінің (КТП) төбесіне шығып, кернеуі 10 кВ токөткізгіш шинаны қолымен ұстаған. Нәтижесінде, бала денесінің 15%-н күйік шалып, сол қолы ампутацияланды;  

- 2015 жыл, Маңғыстау облысының Бейнеу ауылы. 11 жастағы ұл бала ойнап жүріп, трансформатор қоршауының ішіне кірген. Ток өткізгіш элементтерге жанасқанда, оны ток соқты.  Нәтижесінде, баланың екі қолын  бірдей ампутациялауға тура келген;

- 2018 жыл. қыркүйек Жаңаауыл а. 12 және 14 жастағы ұл балалар спорт алаңында ойнаған кезде қоршауға шығып жаланаш токөткізгіш элементерге тиді. Нәтижесінде балалар қайтыс болды. 

Сонымен үзілді-кесілді:

·                    Трансформатор және ток бөлетін подстанцияларға өте жақын келуге және жанасуға, ішіне енуге және төбесіне шығуға болмайды;

·                    Электр тасымалдағыш кәбілдердің және әуе желілерінің жерде жатқан және үзілген жалаңаш сымдарына жақындауға және ұстауға болмайды;

·                    Бойында электр тогы жүріп жатқан жалаңаш сымдарға жанасуға болмайды;

·                    Құралдарда немесе сымдарда электр тогының бар-жоғын білу үшін саусақпен тексеруге болмайды; 

·                    Сым оқшаулағыштарға зиян келтірмеу және қысқа тұйықталуды (от шығу) болдырмау үшін оларды есікпен, терезе жақтауларымен қыстыруға, шегелерге бекітуге болмайды;

·                    Электр өткізгіштер жылу батареяларына, су құбырларына, телефон және радиотрансляция сымдарына жанаспауын бақылап отыру қажет;

·                    Балалардың розеткалардың жанында ойнауларына, оған шпилькалар мен түйреуіштер тығуына, сымдарды ұстауына жол бермеу керек, өйткені бұл ток соғуына әкеліп соғады;

·                    Сулы қолмен электр лампочкаларын, тұрмыстық приборларды жағу немесе сөндіру қауіпті. Жанып кеткен лампочкаларды ажыратқышты сөндіріп қойып ауыстыру қажет;

·                    Корпустарының бойымен ток жүріп тұрған тұрмыстық электр құралдарды («тістейтін» прибор) пайдалануға үзілді-кесілді тыйым салынады. Құралдарды қосқан және ажыратқан кезде штепсель айырын сымнан емес пластмасса колодкасынан ұстау қажет;

·                    Су қайнататын, ас пісіретін (электр шәйнектер, кәстрөлдер) приборларды желіге құрғақтай қосуға болмайды. Олардың кем дегенде үштен бір бөлігін сумен толтыру керек. Шәйнекке немесе кәстрөлге су құйғанда, олар міндетті түрде токтан ажыратулы болуы қажет;

·                    Сондай-ақ, приборлардан ажыратылған шнурлар да штепсельді розеткадан ажыратулы болуға тиісті, себебі, оған байқамай жанасқан кезде ток соғуы мүмкін; 

·                    Кез келген тұрмыстық электр құралдарды бір қолмен, мүмкін болса, оң қолмен, және сол кезде су жүретін, газ және жылу құбырларына жанаспай қосу немесе ажырату қажет.

·                    Өрт шығуын болдырмау үшін, тұрмыстық электр приборларын арнайы тұғырларға (керамикалық, металл, немесе асбестен жасалған) және жылдам жанатын заттардан (перде портьер, дастархан) қауіпсіз қашық жерге  орнату қажет. 

Осыны балаларыңызға түсіндіріңіз, оларға қарапайым Ережелерді ұқтыру үшін уақытты Бүгін табыңыз, өйткені Ертең кеш болуы мүмкін.

 

 

ҚР ЭМ Атом және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің Павлодар облысы бойынша аумақтық департаменті.

 

 

 Внимание ОПАСНОСТЬ!!!

Скоро начнутся школьные каникулы. У детей появится много свободного времени. Знание детьми простых правил по обращению с электроприборами и мер безопасности обезопасит и предотвратить увечья и несчастные случаи.

Приведем несколько трагических случаев, в результате несоблюдения которых привело тяжелым последствиям - погибли и пострадали  дети:

- 2001-2002 годы в Павлодарской области погибло пятеро детей в результате поражения током. Во всех случаях дети проникали в помещения трансформаторных подстанций, либо залезали на опоры линии электропередач;

- 2014 год с. Баянаул. 7-летний мальчик играя в прятки с друзьями, забрался на крышу трансформаторной будки (КТП), взялся рукой за токопроводящую шину напряжением  10 кВ. В результате ребенок получил 15% ожогов тела, ампутация левой руки;

- 2015 год с. Бейнеу Мангистауская область. 11-летний мальчик во время игры проник на территорию огражденного трансформатора. Прикоснулся к токопроводящим элементам, ударило током. В результате ребенку ампутировали обе руки;

- сентябрь 2018 года. с. Жанааул Павлодарская область. 12 и 14-летние мальчики  во время игры на спортивной площадке поднялись на ограждение и коснулись оголенных токопроводящих элементов. В результате дети погибли. 

 

И так Категорически:

·                    Нельзя подходить и прикасаться к трансформаторным и распределительным подстанциям, заходить внутрь их, а также залезать на крышу;

·                    Нельзя прикасаться и подходить упавшим и оборванным оголенным проводам кабельных и воздушных линии электропередач;

·                    Ни в коем случае нельзя касаться оголенных проводов, по которым идет электрический ток;

·                    Нельзя проверять наличие электрического тока в приборах или проводах пальцами;

·                    Нельзя защемлять провода дверями, оконными рамами, закреплять провода на гвоздях, чтобы не повредить изоляцию и не было коротких замыканий (вспышек пламени);

·                    Нужно следить за тем, чтобы электрические провода не соприкасались с батареями отопления, трубами водопровода, с телефонными и радиотрансляционными проводами;

·                    Нельзя позволять детям играть у розеток, втыкать в них шпильки, булавки, дергать провода, так как это может привести к поражению током;

·                    Опасно включать и выключать электрические лампочки, а также бытовые приборы мокрыми руками. Заменять перегоревшие лампочки нужно при отключенном выключателе;

·                    Категорически запрещается пользоваться бытовыми электроприборами, по корпусу которых проходит ток (прибор «кусается»). Штепсельную вилку при включении и выключении приборов нужно брать за пластмассовую колодку, а не за провод;

·                    Приборы, в которых кипятят воду, готовят пищу (электрочайники, кастрюли), нельзя включать в сеть пустыми. Их нужно наполнить водой не меньше чем на одну треть. Когда наливают воду в чайник или кастрюлю, они должны быть обязательно выключены;

·                    Нужно следить также и за тем, чтобы шнуры, снятые с приборов, не оставались присоединенными к штепсельной розетке, потому что при случайном прикосновении к ним возможно поражение током;

·                    Включать и выключать любой электробытовой прибор нужно одной рукой, желательно правой, не касаясь при этом водопроводных, газовых и отопительных труб.

·                    Чтобы избежать пожара, бытовые электроприборы нужно устанавливать на специальных подставках (керамических, металлических или из асбеста) и на безопасном расстоянии от легко загорающихся предметов (занавесей, портьер, скатертей);

·                    Нельзя оставлять включенные электроприборы без надзора или поручать наблюдать за ними детям. Это может привести к пожару.

Объясните это своим Детям, найдите время Сегодня, чтобы они Поняли простые правила, чтобы Завтра не было Поздно.

 

 

Территориальный департамент 

Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК  по Павлодарской области

Подари книгу школе

 

 

 

Библиотекарем Водолазовой Е.А. проведен Единый библиотечный час «Кітап білім». С целью развития  интереса к чтению в рамках проекта «100 книг», были организованы выставки книг в каждом классе. 

 

По страницам истории школы

 

 

В начале месяца был дан старт проекту «По страницам истории школы». Заместитель директора школы по ВР Тлеубердина А.Ж. создала рабочую  группу по сбору материалов по истории учреждения образования. В группу вошли учитель истории Мошна О.В., ст.вожатая Кучеренко О.В., ветеран педагогического совета Колот Л.М., Табак Л.Г., библиотекарь Водолазова Е.А., выпускники школ: Милащук А.И., Мошна А.С.,. 

Тәрбие және білім

 

 

В рамках направления программы «Тәрбие және білім» в школе прошли предметные олимпиады, целью которых стало воспитание всесторонне и гармонично развитой личности в духе казахстанского патриотизма.  Основным принципом предметной недели стал добровольный характер участия учащихся. Учащиеся сами решали для себя вопрос об участии в тех или иных мероприятиях, прежде всего в соответствии со своими интересами, желаниями узнать что-то новое.
План Недели составлялся с учетом реальных коммуникативных потребностей учащихся разных возрастных групп, и ее содержание отвечало таким требованиям, как информативность, образовательная ценность и доступность. 

Мое отечество

 

 

Учителям языковедами проведен конкурс стихотворении «Мое Отечество». Целью данного мероприятия является воспитание гражданских качеств личности: патриотизма, чувства долга, уважения и интереса к истории Отечества. Стихи на казахском, русском, английском языках о мире, о любви к своему Отечеству прочитали учащиеся 1, 5, 6  классов. Мероприятие носило патриотический характер, воспитывало чувства любви по отношению к родному краю, воспитывало чувства сопричастности к судьбе нашего Отечества. 

Счастливый случай

 

Интеллектуальная игра «Счастливый случай» ко Дню Первого Президента – ст.вожатой Кучеренко О.В. Целью данного мероприятия является воспитание патриотизма и гражданственности, чувства гордости за родную Республику. Задачами: способствовать развитию познавательной активности, интеллекта, расширению кругозора учащихся; воспитывать национальное самосознание, толерантность.

Соревнования

 

 

 

 

Соревнования по пулевой стрельбе проходили среди учащихся 5-7 классов. 

 

Под единым шаныраком

 

 

 

Преподавателем НВП Мошна С.И. совместно с учителями ИЗО прошел конкурс рисунков «Под единым шаныраком» среди учащихся 1-6 классов. Учащиеся занявшие места были награждены грамотами и подарками.

Национальные святые места Казахстана

 

 

 

22.11.2017г. учителями каз.языка Сагитовой М.Р. и Батталова Б.М. прошла беседа на тему: «Национальные святые места Казахстана». Мероприятие началось со вступительной беседы, в которой было сказано о том, что составляет духовное богатство общества. Далее учащиеся отвечали на поставленные вопросы: Что такое духовное богатство? Что является культурными ценностями нашего государства? Что такое культурное наследие?

 

В ходе мероприятия ребята рассказывали о том, как сохранить культурное наследие, перечисляли памятники Казахстана, которые признаны ЮНЕСКО и имеют всемирное значение. Завершилось мероприятие проведением практикума. Учащиеся сделали устные сообщения о памятниках, вошедших в список всемирного наследия. 

Соревнования по Тогыз-кумалаку

 

 

 

15.11.2017г. инструктором по спорту проведены соревнования по Тогыз-кумалаку. Принимали участие дети из 5-8 классов. Были определены победители, награждены на линейки грамотами.

 

 

Родина

08.11.2017года учителем истории Мошна О.В. был проведен круглый стол на тему: «Родина – основоположник национального патриотизма», где говорилось о патриотизме.

 

 

Взгляд в будущее 

 

 

 

03.11.2017г. Заместителем директора по ВР Тлеубердиной А.Ж. с коллективом школы обсуждалась статья Елбасы Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Где Тлеубердиной были зачитаны основные моменты из статьи.

Мы за безопасный интернет!!!

 

В рамках республиканской информационной кампании "Безопасный интернет" в нашей школе проводился ряд мероприятий и классный часов направленных на предотвращений опасности в глобальной сети от подростков и детей.

Афганская война

«Знаем! Помним! Гордимся!»

 

 

В Красиловской школе в рамках декады « Я Патриот», посвященной выводу Советских войск из Афганистана были проведены мероприятия. Особенно интересно прошли соревнования по военно- прикладным видам спорта между командами учителей и учащихся. В составе команд участвовали юноши и девушки. Программа соревнований состояла из следующих этапов: «Лыжная эстафета», «Стрельба из пневматической винтовки», «Одевание ОЗК и противогаза», «Подтягивание на перекладине», « Снаряжение магазина», « Теоретический конкурс по основам военного дела». В результате упорной борьбы команда учащихся с минимальным отрывом «вырвала» победу у команды учителей. Хотелось бы  отметить хорошую подготовку девушек, которые ни в чем не уступали парням.  По итогам соревнований победители были награждены грамотами. В дальнейшем планируется проведение таких соревнований традиционными.

Информация о проведения месячника, посвященный

Всемирной кампании борьбы со СПИДом

 

В Красиловской СОШ с 10 ноября по 10 декабря 2016 года проводился месячник, посвященный Всемирной кампании борьбы со СПИДОМ под лозунгом «Я за! #профилактика ВИЧ#». Был разработан план мероприятий по проведению месячника. Для учащихся были проведены следующие мероприятия:

10 ноября прошло открытие месячника, посвященного Всемирной кампании борьбы со СПИДом под лозунгом «Я за! #профилактика ВИЧ#».

12 ноября классными руководителями были проведены классные часы среди учащихся 8-9 классов «Ответственное поведение – защита от ВИЧ/СПИДа». Цель кл.часа – сформировать представления о болезни века; познакомить учащихся с основными сведениями о болезни и опасными особенностями ВИЧ-инфекции; сформировать понятие о личной ответственности за свое здоровье; научить оценивать ситуации пребывания в зонах риска и соблюдать меры предосторожности.

15 ноября были проведены соревнования по пионерболу «Мы здоровая нация» среди учащихся 5-7 классов. Итог игры: ничья.

17 ноября прошло спортивное состязание по волейболу среди учащихся и учителей под девизом «Мы здоровая нация». Итог игры: победила сборная команда учащихся 9-10 класса.

22 ноября психологом школы Марченко В.В. было проведено внеклассное мероприятие  «Знать, чтобы жить!» для учащихся 8-11 классов. Цель данного мероприятия: сформировать представления о том, что распространение ВИЧ-инфекции приобрело масштабы эпидемии, которая может затронуть любого человека и касается каждого из нас; сформировать гуманное , адекватное отношение к ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом. Мероприятие началось с показа презентации, в ходе которой ребята обсудили проблему –болезнь 21 века-СПИД. Далее были проведены: игра «Верю-не верю» и  тестирование «Степень риска». Учащиеся были объединены  по парам и обсуждали ответы на тест. А преподаватель проверял и пояснял  правильные ответы к тесту.

29 ноября был проведен конкурс сочинений на тему: «Письмо-поддержка ВИЧ-инфицированному» среди учащихся 9-11 классов. В своих сочинениях ребята выразили поддержку ВИЧ-инфицированному и призвали не отчаиваться, а продолжать жить и радоваться каждой минуте своей жизни.

2 декабря прошло внеклассное мероприятие «СПИД – смертельная угроза». Принимали участие учащиеся 8-11 классов 20 человек, 12 учителей. Мероприятие началось с показа презентации, затем учащиеся 8-9 класса представили свой проект «Не погибни по неведению». 

3 декабря была проведена акция «Денсаулық» для учащихся 1-11 классов. Все ребята вышли на линейку с плакатами призывающих к ЗОЖ. Затем был проведен флешмоб «Делай, как я!». После флешмоба ребята  вышли на улицу, где весело и дружно участвовали в спортивных соревнованиях: катались на санках, лыжах, участвовали в национальных играх.

 

В течении месячника был проведен конкурс рисунков среди учащихся 1-4 классов, 5-7 классов на тему «Радуйся! Живи!» и конкурс плакатов среди учащихся 8-11 классов «Мы за ЗОЖ!». 

6 декабря «Культура и духовность»

 

6 декабря учителем русского языка и литературы между учащимися 9-11 класса была проведена викторина «Знаменитые люди Казахстана».

Цель викторины: формирование патриотизма, на примере знаменитых людей прививать любовь к труду, науке, культуре. Стремление хорошо учиться, чтобы тоже достичь высоких результатов.

 

Ребятам были предложены вопросы, характеризующие деятельность, заслуги знаменитого человека перед Отечеством. Они должны были назвать этого человека. Хочется отметить, что ребята знают знаменитых людей Казахстана.

5 декабря «Общество Всеобщего Труда»

 

 

5 декабря  был проведен классный час «Общество и труд» . Наш классный час был посвящен людям, проработавших более 50-лет в сельском хозяйстве на благо Родины. Мероприятие началось с показа презентации, в ходе которой ребята познакомились с автобиографией, с рассказом о труженице тыла, ветеране труда, которая более 50 лет жизни отдавала свой труд на благо Родины, Тимченко Анна Никифоровна. Также ребятам были показаны награды Анны Никифоровны.

4 декабря «Достижения спорта»

 

4 декабря в Красиловской СОШ был проведен флешмоб «Делай, как я!».

Участники акции выразили таким образом свое отношение к ЗОЖ.

 

Затем была проведена товарищеская встреча по волейболу между учителями и учениками. Итог игры: победу одержала сборная команда 9-10 класса.

3 декабря «Здоровье нации»

 

3 декабря была проведена спортивная акция «Денсаулық» для учащихся 1-11 классов. Все ребята вышли на линейку с плакатами призывающих к ЗОЖ.

 

Учителя физической культуры и классные руководители подготовили своих воспитанников для спортивного праздника. К участникам праздника со вступительным словом обратилась ЗДВР: Кучеренко О.В. и инструктор по спорту: Мусатаев А.Н,  которые поздравили ребят и пожелали им здоровья и успехов в учебе. Спортивная акция «Денсаулық»  включала в себя спортивные соревнования, национальные игры. Старшей вожатой: Кучеренко О.В. и инструктором по спорту: Мусатаевым А.Н. были организованы «Веселые старты» (для 1-4 классов), игра-путешествие (для 5-8 классов), в спортивном зале - соревнования по волейболу (для 9-11 классов). Все участники остались не только довольными, но и получили заряд бодрости и здоровья. Весь день кипели эмоции, болельщики активно поддерживали свои команды.

28 ноября – «Национальная валюта»

 

Сегодня в Красиловской СОШ прошли классные часы и интерактивная лекция на тему «Государственный символ Республики Казахстан – Тенге». В ходе лекции ребят познакомили с историей возникновения национальной валюты, ее роль и место, страны в мировом сообществе.

25 ноября – «Глобальные инициативы»

 

В этот день учащиеся 1-4 классов начали рисовать рисунки посвященные 25-летию Независимости РК, а для 5-11 классов объявлен конкурс плакатов.

 

Победители конкурсов будут торжественно награждены на праздничном концерте.

24 ноября – «Государственный язык»

В этот день учителями казахского языка был проведен диктант на тему «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» для –6 и 8 класса.

Учащиеся хорошо справились с работой и получили 5и 4.      

 

Для учащихся 1-4 классов учителем казахского языка Сагитовой М.Р.была проведена конкурсная программа «Мемлекеттік тіл». Учащиеся были разделены на 2 группы. Игра состояла из 4-ех туров: «Кім жылдам?»,                       « Адасқан сөздер», «Білім шыңы », «Полиглот». Участникам нужно было набрать как можно больше баллов, чтобы стать победителями. Особенно командам понравился 4 тур «Полиглот». В этом туре участвовали капитаны команд. На интерактивной доске были показаны предметы, а капитанам нужно было назвать этот предмет  на казахском и русском языке. Набрав 26 баллов победила команда Табак Эвелины. Все участники были награждены призами.

23 ноября « Государственная граница»

23 ноября в Красиловской СОШ для учащихся 1-11 классов были проведены уроки на тему: «Урок дружбы и добрососедства».  Классными руководителями были подготовлены уроки  в разных формах , на которых детям рассказали о толерантности и уважении к традициям и культуре народов проживающих на территории нашей республики.

-weight:normal'>Поле - Чудес «Государственные символы – национальная гордость». В начале мероприятия учащиеся прослушали легенду о создании Казахстана. Для участия в Поле чудес проходили отборочные туры, где учащимся предлагались вопросы связанные с Казахстаном, ответив на которые они становились участниками игры.

 

В финал вышли три участника: Марченко Валерия- ученица 5-го класса;

Рахметулаев Алишер - ученик 6-го класса и Шепель Вова – ученик 8- го класса.

 

Отгадав слово в финале, Шепель Вова стал участником супер игры, но к сожалению не стал победителем. В ходе мероприятия учащиеся вспомнили все, что связано с символами РК. В конце игры участники были награждены призами.

22 ноября-«Государственные символы»

22 ноября старшая вожатая Кучеренко О.В. для учащихся 5-8 классов провела интеллектуальную игру  Поле - Чудес «Государственные символы – национальная гордость». В начале мероприятия учащиеся прослушали легенду о создании Казахстана. Для участия в Поле чудес проходили отборочные туры, где учащимся предлагались вопросы связанные с Казахстаном, ответив на которые они становились участниками игры.

В финал вышли три участника: Марченко Валерия- ученица 5-го класса;

Рахметулаев Алишер - ученик 6-го класса и Шепель Вова – ученик 8- го класса.

 

Отгадав слово в финале, Шепель Вова стал участником супер игры, но к сожалению не стал победителем. В ходе мероприятия учащиеся вспомнили все, что связано с символами РК. В конце игры участники были награждены призами.

21 ноября – Конституция Республики Казахстан

 

21 ноября в сельском Доме культуры учителем казахского языка Батталовой Б.М. и директором  ДК был проведен классный час «Конституция - основной закон государства» для учащихся 9-11 классов. Классный час проходил в игровой форме. В процессе игры учащиеся повторили основное содержание Конституции.

Были проведены такие игры: «Аукцион»-  на табло были указаны 8 разделов по 5 вопросов, каждой группе нужно было ответить на 13 вопросов, каждый вопрос обладает разной стоимостью. В этой игре наибольшее кол-во балов набрали учащиеся 9-го.

Вторая игра «Договор»- для команд были розданы листы с перечнем прав, нужно было подчеркнуть те права, которые являются самыми главными.

В этой игре наибольшее кол-во балов набрали учащиеся 8-го.

 

Еще проводились такие задания, как «Рабочий день Президента», «Путь закона». Мероприятие прошло интересно, не смотря на небольшое кол-во детей.

План мероприятий

25 звездных дней «Ұлы дала елі-25 основ Независимости»

( 21 ноября по  15 декабря)

 

Наименование мероприятия

Участники мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

21 ноября – Конституция Республики Казахстан»

1

Классный час

« Конституция –основной закон государства»

9-11 классы

21 ноября

Батталова Б.М.

Милащук М.С.

22 ноября – «Государственные символы»

2

Поле Чудес

«Государственные символы - национальная гордость»

5-8 классы

 

22 ноября

Кучеренко О.В.

 

23 ноября «Государственная граница»

3

Урок дружбы и добрососедства

1-11 классы

23 ноября

Классные руководители

24 ноября «Государственный язык»

4

Диктант на государственном языке «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл»

Конкурсная программа «Язык и мы»

8 классы

 

6 классы

 

 

 

      1-4 классы

 

24 ноября

Сагитова М.Р.

 

Батталова Б.М.

 

 

 

Сагитова М.Р.

25 ноября – «Глобальные инициативы»

5

Конкурс рисунков

Конкурс плакатов, коллажей

    1-4 классы

5-11 классы

25 ноября

Учителя ИЗО,

классные руководители

26 ноября «Гражданское общество»

6

Круглый стол

«Что значит быть гражданином»

8-11 классы

26 ноября

Мошна О.В.

27 ноября – «Идентичность и единство»

7

Игровая программа «Велика наша Родина-Казахстан!»

     1-4 классы

27 ноября

Косяченко Ю.В.

28 ноября – «Национальная валюта»

8

Интерактивная лекция

«История создания тенге»

5-11 классы

28 ноября

Милащук А.И.

Милащук М.С.

29 ноября « Безъядерный мир»

9

Интерактивная лекция

 «Казахстан – государство без ядерного оружия».

5-8 классы

29 ноября

Шмидт А.С.

30 ноября – « День национальной истории «Ұлы дала елі»

10

Книжная выставка

«Ұлы дала елі»

 

30 ноября

Водолазова Е.А.

Кизатова А.С.

1 декабря – День первого Президента Республики Казахстан

11

Праздничный концерт посвященный Дню Первого Президента Республики Казахстан.

Прием учащихся  в Жас Ұлан.

Учащиеся школы, приглашенные

1 декабря

Кучеренко О.В.

Милащук М.С.

Батталова Б.М.

2 декабря « Семейные ценности»

12

Внеклассное мероприятие

« Моя семья - моя радость».

Конкурс рисунков

1-4 классы

2 декабря

Толстая Л.А.

3 декабря « Здоровье нации»

13

Акция «Денсаулық»

1-11 классы

3 декабря

Мусатаев А.Н.

Ахметшарипов Н.К.

4 декабря «Достижения спорта»

14

Флешмоб

«Делай, как я!»

 

Соревнования по шахматам и шашкам.

Товарищеская встреча по волейболу.

1-11 классы

4 декабря

Мусатаев А.Н.

Ахметшарипов Н.К

Милащук И.И.

 

Ходанов А.А.

 

5 декабря – « Общество Всеобщего Труда»

15

Круглый стол

« Общество и труд»

8-11 классы

5 декабря

Апрошкина Е.В.

Мошна С.И.

6 декабря «Культура и духовность»

16

Викторина

«Знаменитые люди Казахстана»

5-11 классы

6 декабря

Колот Л.М

7 декабря «Нұрлы жол»

17

Игровая программа

«Нұрлы жол»

8-11 классы

7 декабря

Сыздыкова С.Т.

8 декабря – «Нұрлы болашақ»

18

Молодежный флешмоб « Мы –будущее Независимого Казахстана!»

1-11 классы

8 декабря

Милащук М.С.

Батталова Б.М.

9 декабря – «Образование»

19

Интерактивный- урок

« Образование и мы!»

8-11 классы

9 декабря

Марченко В.В.

10 декабря – «Люди, изменившие Казахстан»

20

Брейн-ринг

«Люди, изменившие Казахстан»

 

5-11 классы

10 декабря

Яловенко Т.В.

11 декабря – « Зеленые»технологии ЭКСПО»

21

Экологический марафон «Жизнь в стиле эко»

5-8 классы

11 декабря

Гарчук Д.Н.

12 декабря – «Индустриализация»

22

Показ видеороликов «Индустриализация - стержень экономической политики»

 

9-11 классы

12 декабря

Тереник В.В.

13 декабря – «Сильный Казахстан – сильные регионы»

23

Конференция о роли главы государства в становлении и развитии каждого региона

Коллектив Красиловской СОШ

13 декабря

Мошна О.В.

Тереник В.В.

14 декабря «Астана»

24

Книжная выставка    «Арман қала»

Игровая программа

«Сәлем! Астана»

 

 

1-4 класс

14 декабря

Водолазова Е.А.

Кизатова А.С.

15 декабря – Вечные ценности «Мәңгілік Ел»

25

Праздничный концерт, посвященный 25-летию Независимости Республики Казахстан

Учащиеся школы, приглашенные.

15 декабря

Кучеренко О.В.

Милащук М.С.

Батталова Б.М.

Мы за безопасный интернет!!!

В рамках республиканской информационной кампании "Безопасный интернет" в нашей школе проводился ряд мероприятий и классный часов направленных на предотвращений опасности в глобальной сети от подростков и детей.

 

17.02.16 год.

       Районные соревнования по стрельбе из  пневматической винтовки.

 

Проходили соревнования в Щербактах. Где участвовало 16 школ. Команда состояла из 2 мальчиков и 2 девочек. В индивидуальном зачёте Бирюков Кирилл занял 3 место. Наша школа заняла общекомандное 3 место.  

ЗДВР Тлеубердина А.Ж.

12.02.16 год.

Соревнования по лыжным гонкам.

 

Наша команда заняла 3 место.

ЗДВР Тлеубердина А.Ж.

С днем рождения Сара Алпысовна!!!

10.02.2016 года в Красиловской СОШ проходила линейка, в честь дня рождения первой леди Казахстана Сары Алпысовны Назарбаевой, которой в этом году исполнилось 75 лет. Каждый класс на линейке поздравил от себя Сару Алпысовну с этой знаменательной датой. Мы от всей души желаем ей крепкого здоровья, счастья, творческого долголетия.

 

 

Семенова Карина, 8 класс.

5.02.16 год.

Районные соревнования по зимнему многоборью.

 

Принимали участие 3 мальчика и 3 девочки.  В индивидуальном зачёте: Куприна Дарья 3 место, Бирюков Кирилл 3 место, Шевалье Эдуард 3 место. Общекомандное 3 место. 

ЗДВР Тлеубердина А.Ж

На базе Малиновской СОШ проходил районное соревнование по зимним  военно- прикладным видам спорта «Сарбаз-2015»,посвященное 70-ю годовщине победы в Великой Отечественной Войне, где учащиеся школы заняли 1 место, руководитель преподаватель-организатор Мошна С.И. Будут представлять Щербактинский район на областном конкурсе.

 

 

 

ЗДВР:________ Батталова Б.М

Download
Творческий отчет учителя истории Тлеубердиной А.Ж.
Анализ работы учителя истории подготовлен при проведении аттестации
Творческий отчет Тлеубердина А.Ж..ppsx
Microsoft Power Point Presentation 168.5 KB
Download
творческий отчет Прохоренко Н.А..ppsx
Microsoft Power Point Presentation 1.8 MB

1 апреля - Международный день птиц

«Международный день птиц» — интернациональный экологический праздник, который отмечается ежегодно, 1 апреля. Наша школа стала не исключением. Отличились наши второклассники и четвероклассники. Они приняли активное участие в изготовлении кормушек для птиц.Кормушки отличались своей оригинальностью и необычностью. Птицам они очень понравились.

Огромное спасибо юным друзьям птиц!

"Весеняя неделя добра 2014"

 

15 апреля в школе стартовала областная  акция «Весенняя неделя добра 2014 », главными целями которой являются развитие у детей и подростков активную гражданскую и духовно-нравственную позицию. Воспитывать чувство милосердия, доброты и сострадания.


«В ходе акции планируется проведение различных мероприятий социальной, экологической, культурной направленности. Участники займутся  благоустройством и озеленением школьной территории, проведением “уроков добра”.  Оказание помощи труженникам тыла, одиноко проживающим пенсионера.Так же "Дети детям", "Шаг на встречу" пополнения библиотечного фонда.

 

«Время добрых дел!» 

("Весеняя неделя добра 2014")

"Время добрых дел" с таким девизом  15 апреля в рамках акции "Весеняя неделя добра" учащиеся 6 класса посетили общественно-массовые места и вручили шары и смайлы символизирующие "Твори Добро!".